TINH HOA XANH

Những người có tuổi ăn gì khi bị đau lưng mạn tính?

Đau lưng là triệu chứng thường gặp trong nhiều bệnh lý nội ngoại khoa. Ở đây chỉ đề cập đến chứng đau lưng mạn tính hay gặp ở người có tuổi. Trong Y học cổ truyền, đau lưng dạng này thuộc phạm vi chứng “yêu thống” phần nhiều do thận hư.

 

 

Thông thường khi chữa chứng này, ngoài việc dùng thuốc (uống trong và xoa đắp bên ngoài), châm cứu bấm huyệt, tập luyện khí công dưỡng sinh, các thầy thuốc Y học cổ truyền còn sử dụng một số thực phẩm thông dụng hàng ngày.

* Thận lợn: Còn gọi là Trư yên tử, Trư thận… vị ngọt mặn, tính bình, có công dụng bổ thận, cường yêu (làm khoẻ lưng), ích khí, hoãn giải yêu thống do thận hư. Dân gian thường dùng món ăn – bài thuốc: Thận lợn 1 đôi lọc bỏ màng trắng bên trong đem hầm với đỗ trọng 10g ăn hàng ngày.

* Xương dê: Bất luận là xương sống hay xương ống chân đều có công dụng bổ thận khí, cường gân cốt và làm khoẻ lưng gối. Dân gian thường dùng xương ống chân dê sao cháy rồi tán thành bột mịn, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần từ 3 – 6g với rượu nhạt đun nóng.

* Thịt chim sẻ: Vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ thận tráng dương, ích tinh và làm ấm lưng gối. Dân gian thường dùng chim sẻ 5 – 10 con làm sạch, rán vàng rồi đem nấu với 50 – 100g gạo tẻ thành cháo, cho thêm 3 củ hành tươi và gia vị vừa đủ, chia làm vài lần, ăn trong ngày.

* Sò biển: Còn gọi là Đạm thái, vị mặn, tính ấm, có công dụng bổ thận, phòng chống đau lưng và có lợi cho dương sự. Các sách thực dưỡng ở Trung Quốc đều giới thiệu món ăn chế từ Sò biển ngâm rửa rượu rồi xào với rau hẹ để chữa đau lưng và nâng cao năng lực tình dục.

* Hạt sen: Còn gọi là Liên tử nhục, vị ngọt, tính ấm, có công dụng dưỡng tâm, ích thận, bổ tỳ. Hạt sen rất thích hợp với chứng đau lưng mạn tính do thận hư hoặc có kèm theo hàn thấp.

* Rau hẹ và hạt hẹ: Còn gọi là Phỉ thái và Phỉ tử. Dân gian thường dùng rau hẹ xào với dầu vừng ăn hoặc dùng rau hẹ 60g rửa sạch, ép lấy nước cốt rồi hoà với một chút rượu vang, uống. Hạt hẹ có công dụng bổ can thận, làm ấm lưng gối, tráng dương cố tinh, thường dùng để chữa các chứng đau lưng mạn tính do thận hư, liệt dương, di mộng tinh.

* Củ mài: Còn gọi là Hoài sơn, Sơn dược… là nguồn thực phẩm và vị thuốc thường dùng, có công dụng ích thận, kiện tỳ và bổ phế. Dân gian còn dùng dây Hoài sơn đoạn gần củ 50 – 60g sắc uống để chữa đau lưng.

* Vừng đen: Còn gọi là Cự thắng, vị ngọt, tính bình, có công dụng bổ can thận. Dân gian thường dùng cháo vừng đen để bổ thận và chữa chứng yêu thống.

* Đỗ trọng: Vị ngọt hơi cay, tính ấm, có công dụng bổ thận, cường cân cốt, tráng yêu tất, thường được dùng để phòng chống đau lưng do thận hư. Dân gian thường dùng Đỗ trọng 50g rửa sạch, thái vụn rồi hầm với một cặp thận lợn ăn để phòng chống đau lưng mạn tính.

* Hà thủ ô: Vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ can thận và dưỡng huyết, thường được dùng để chữa chứng yêu thống do nhiều nguyên nhân gây nên. Dân gian thường dùng Hà thủ ô dưới dạng ngâm rượu uống. Hiện nay, người ta còn chế Hà thủ ô dưới dạng trà tan hoặc trà nhúng rất tiện dùng.

* Nhục thung dung: Vị ngọt chua hơi mặn, tính ấm, có công dụng bổ thận ích tinh, thường được dùng để chữa chứng yêu thống do thận hư.

Ngoài các thực phẩm nói trên, người hay bị đau lưng nên trọng dụng một số thực phẩm và vị thuốc khác như quả Dâu chín, Kỷ tử, Hoàng tinh, Toả dương, Khiếm thực, Hồ đào, Hạt dẻ, Ý dĩ, xương sống lợn, Hải mã, Hải long, Cá trạch, Ba ba…

Caythuocquy.info.vn

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

§au l­ng lµ triÖu chøng th­êng gÆp trong nhiÒu bÖnh lý néi ngo¹i khoa. ë®©y chØ ®Ò cËp ®Õn chøng ®au l­ng m¹n tÝnh hay gÆp ë ng­êi cã tuæi. Trong Y häc cæ truyÒn, ®au l­ng d¹ng nµy thuéc ph¹m vi chøng “yªu thèng” phÇn nhiÒu do thËn h­.

Th«ng th­êng khi ch÷a chøng nµy, ngoµi viÖc dïng thuèc (uèng trong vµ xoa ®¾p bªn ngoµi), ch©m cøu bÊm huyÖt, tËp luyÖn khÝ c«ng d­ìng sinh, c¸c thÇy thuèc Y häc cæ truyÒn cßn sö dông mét sè thùc phÈm th«ng dông hµng ngµy.

ThËn lîn: Cßn gäi lµ Tr­ yªn tö, Tr­ thËn… vÞ ngät mÆn, tÝnh b×nh, cã c«ng dông bæ thËn, c­êng yªu (lµm khoÎ l­ng), Ých khÝ, ho·n gi¶i yªu thèng do thËn h­. D©n gian th­êng dïng mãn ¨n – bµi thuèc: ThËn lîn 1 ®«i läc bá mµng tr¾ng bªn trong ®em hÇm víi ®ç träng 10g ¨n hµng ngµy.

X­¬ng dª: BÊt luËn lµ x­¬ng sèng hay x­¬ng èng ch©n ®Òu cã c«ng dông bæ thËn khÝ, c­êng g©n cèt vµ lµm khoÎ l­ng gèi. D©n gian th­êng dïng x­¬ng èng ch©n dª sao ch¸y råi t¸n thµnh bét mÞn, mçi ngµy uèng 2 lÇn, mçi lÇn tõ 3 – 6g víi r­îu nh¹t ®un nãng.

*ThÞt chim sÎ: VÞ ngät, tÝnh Êm, cã c«ng dông bæ thËn tr¸ng d­¬ng, Ých tinh vµ lµm Êm l­ng gèi. D©n gian th­êng dïng chim sÎ 5 – 10 con lµm s¹ch, r¸n vµng råi ®em nÊu víi 50 – 100g g¹o tÎ thµnh ch¸o, cho thªm 3 cñ hµnh t­¬i vµ gia vÞ võa ®ñ, chia lµm vµi lÇn, ¨n trong ngµy.

*Sß biÓn: Cßn gäi lµ §¹m th¸i, vÞ mÆn, tÝnh Êm, cã c«ng dông bæ thËn, phßng chèng ®au l­ng vµ cã lîi cho d­¬ng sù. C¸c s¸ch thùc d­ìng ë Trung Quèc ®Òu giíi thiÖu mãn ¨n chÕ tõ Sß biÓn ng©m röa r­îu råi xµo víi rau hÑ ®Ó ch÷a ®au l­ng vµ n©ng cao n¨ng lùc t×nh dôc.

*H¹t sen: Cßn gäi lµ Liªn tö nhôc, vÞ ngät, tÝnh Êm, cã c«ng dông d­ìng t©m, Ých thËn, bæ tú. H¹t sen rÊt thÝch hîp víi chøng ®au l­ng m¹n tÝnh do thËn h­ hoÆc cã kÌm theo hµn thÊp.

*Rau hÑ vµ h¹t hÑ: Cßn gäi lµ PhØ th¸i vµ PhØ tö. D©n gian th­êng dïng rau hÑ xµo víi dÇu võng ¨n hoÆc dïng rau hÑ 60g röa s¹ch, Ðp lÊy n­íc cèt råi hoµ víi mét chót r­îu vang, uèng. H¹t hÑ cã c«ng dông bæ can thËn, lµm Êm l­ng gèi, tr¸ng d­¬ng cè tinh, th­êng dïng ®Ó ch÷a c¸c chøng ®au l­ng m¹n tÝnh do thËn h­, liÖt d­¬ng, di méng tinh.

*Cñ mµi: Cßn gäi lµ Hoµi s¬n, S¬n d­îc… lµ nguån thùc phÈm vµ vÞ thuèc th­êng dïng, cã c«ng dông Ých thËn, kiÖn tú vµ bæ phÕ. D©n gian cßn dïng d©y Hoµi s¬n ®o¹n gÇn cñ 50 – 60g s¾c uèng ®Ó ch÷a ®au l­ng.

*Võng ®en: Cßn gäi lµ Cù th¾ng, vÞ ngät, tÝnh b×nh, cã c«ng dông bæ can thËn. D©n gian th­êng dïng ch¸o võng ®en ®Ó bæ thËn vµ ch÷a chøng yªu thèng.

*§ç träng: VÞ ngät h¬i cay, tÝnh Êm, cã c«ng dông bæ thËn, c­êng c©n cèt, tr¸ng yªu tÊt, th­êng ®­îc dïng ®Ó phßng chèng ®au l­ng do thËn h­. D©n gian th­êng dïng §ç träng 50g röa s¹ch, th¸i vôn råi hÇm víi mét cÆp thËn lîn ¨n ®Ó phßng chèng ®au l­ng m¹n tÝnh.

*Hµ thñ «: VÞ ngät, tÝnh Êm, cã c«ng dông bæ can thËn vµ d­ìng huyÕt, th­êng ®­îc dïng ®Ó ch÷a chøng yªu thèng do nhiÒu nguyªn nh©n g©y nªn. D©n gian th­êng dïng Hµ thñ « d­íi d¹ng ng©m r­îu uèng. HiÖn nay, ng­êi ta cßn chÕ Hµ thñ « d­íi d¹ng trµ tan hoÆc trµ nhóng rÊt tiÖn dïng.

*Nhôc thung dung: VÞ ngät chua h¬i mÆn, tÝnh Êm, cã c«ng dông bæ thËn Ých tinh, th­êng ®­îc dïng ®Ó ch÷a chøng yªu thèng do thËn h­.

Ngoµi c¸c thùc phÈm nãi trªn, ng­êi hay bÞ ®au l­ng nªn träng dông mét sè thùc phÈm vµ vÞ thuèc kh¸c nh­ qu¶ D©u chÝn, Kû tö, Hoµng tinh, To¶ d­¬ng, KhiÕm thùc, Hå ®µo, H¹t dÎ, ý dÜ, x­¬ng sèng lîn, H¶i m·, H¶i long, C¸ tr¹ch, Ba ba…

 
 
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Tags

Hiển thị tất cả kết quả cho ""